menu
Zobrazit menu sekce

Fakturace

 

  1. Regia a.s.

  2. Kmochova 2136 

  3. 407 47 Varnsdorf 

  4. IČ: 44567995
  5. DIČ: CZ44567995

 

ID datová schránka: 8vafzgq

bankovní spojení : 214 524 942 /0300 (ČSOB) 

Společnost Regia a.s. je registrována  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B201.


Zavřít

 

 

Opatření k provozu společnosti Regia a. s.

ze dne 14. 10. 2020 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona:

 

se uzavírají od 09. 10. 2020 

 

dle usnesení vlády ČR ze dne 8. 10.2020 č. 995 a usnesení č. 1021ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření:

 

Zimní stadion Varnsdorf, Otáhalova 2931

 

Plavecký bazén Varnsdorf, Barvířská 3083

 

Vyhlídková věž Hrádek

 

Na nezbytně nutnou dobu od 14. 10. 2020 do 01. 11. 2020 se omezuje provoz na střediscích:

 

Bytové družstvo Regia, Západní 2755- havarijní služba nepřerušena!!!

 

Pondělí od 08:00 hod. do 12:00 hod.

 

Středa od 12:00 hod. do 17:00 hod.

 

Správa Regia a.s. Varnsdorf, Kmochova 2136

 

Pondělí až Pátek od 07:00 do 12:00 hod.

 

Dále se stanovují nová pravidla na užívání dalších městských sportovišť:  

 

Fotbalový stadion Kotlina Varnsdorf, Moravská 2688

 

Sportovní hala Varnsdorf, Západní 2984 -vnitřní sportoviště uzavřena od 9. 10. 2020 a dále se zakazuje s účinností od 14. 10.2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10.2020 č. 2021:

 

hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

 

 - zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

- osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

 

 - osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry; s tím, že:

 

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky

 

Poznámka:

 

V souvislosti s tímto opatřením nejsou dotčeny jednotlivé tréninkové jednotky nebo sportovní akce ve vnějším prostředí do počtu 6 osob s dodržením minimální bezpečné vzdálenosti jednotlivých sektorů 2 m od sebe.

 

Společnost Regia a.s., jako provozovatel sportoviště města Varnsdorf, upozorňuje všechny organizátory, pořadatele, sportovní kluby, spolky nebo veřejnost provozující sportovní činnosti k dodržování opatření.

 

Dále upozorňujeme, že společnost Regia a. s. Varnsdorf, nenese žádnou odpovědnost při porušení vládního opatření. V případě jeho porušení, jdou vždy k tíži organizátora-pořadatele akce.

 

Ve Varnsdorfu dne 14. 10. 2020

 

     Mgr. Bc. Miloslav Kucer

 

  ředitel společnosti Regia a.s.