menu
Zobrazit menu sekce

Výroční zprávy


Zavřít

Opatření k provozu společnosti Regia a. s.

ze dne 23. 11. 2020 

Prodloužení nouzového stavu

Vláda

·         I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1326;

·         II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

·         III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Druhé prodloužení nouzového stavu

·         I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353;

·         II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

·         III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

V souvislosti s tímto opatřením vydávám toto závazné stanovisko k provozu městských sportovišť:

Nadále jsou uzavřen  všechna vnitřní sportoviště města Varnsdorf

a)     Plavecký bazén Varnsdorf

b)    Sportovní hala Varnsdorf

c)     Zimní stadion Varnsdorf

Dále uvádíme:

Zákaz volného pohybu osob

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

·         II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:

Redakčně zkráceno na článek:

o    8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

A dále se v bodu:

·         III. nařizuje:

o    1omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

o    2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

o    3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou

§  členů domácnosti,

§  zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

§  osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

§  osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

§  dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné

Na nezbytně nutnou dobu od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 se omezuje provoz na střediscích:

Bytové družstvo Regia, Západní 2755- havarijní služba nepřerušena!!!

Pondělí od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Středa od 12:00 hod. do 17:00 hod.

Správa Regia a.s. Varnsdorf, Kmochova 2136

Pondělí až Pátek od 07:00 do 12:00 hod.

Dále se stanovují nová pravidla na užívání dalších městských sportovišť:  

Fotbalový stadion Kotlina Varnsdorf, Moravská 2688, kdy je umožněno dle bodu II., článku 8 a za dodržení bodu III. článku 3, sportovat ve skupinách v počtu 6 osob s dodržením odstupu nejméně 2 metry.

Společnost Regia a.s., jako provozovatel sportoviště města Varnsdorf, upozorňuje všechny organizátory, pořadatele, sportovní kluby, spolky nebo veřejnost provozující sportovní činnosti k dodržování opatření.

Dále upozorňujeme, že společnost Regia a. s. Varnsdorf, nenese žádnou odpovědnost při porušení vládního opatření. V případě jeho porušení, jdou vždy k tíži organizátora-pořadatele akce.

Ve Varnsdorfu dne 23. 11. 2020

     Mgr. Bc. Miloslav Kucer

  ředitel společnosti Regia a.s.